Algemene voorwaarden

DINEKE VAN DIJK

Tot stand gekomen op 1 januari 2020.
Algemene Voorwaarden Dineke van Dijk, gevestigd aan Lange Raamstraat 6, 2011 ZW te Haarlem, ingeschreven bij de KvK onder nummer 53665236.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Dineke van Dijk: Dineke van Dijk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 53665236.
Gebruiker: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft opgesteld. Dineke van Dijk is de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen of de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Degene die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst wordt in deze Algemene Voorwaarden aangehaald als de Opdrachtgever.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Overeenkomst: De Overeenkomst tot het verrichten van diensten.
Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Dineke van Dijk.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dineke van Dijk voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en Dineke van Dijk, waarbij in het kader van een door Dineke van Dijk georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Prijs: De financiële vergoeding die met de Wederpartij is overeengekomen.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de Opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1        Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Dineke van Dijk en de Wederpartij waarop Dineke van Dijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2        De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Dineke van Dijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3        Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4        De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5        Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de bijbehorende Overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst volledig van toepassing. Dineke van Dijk en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6        Indien Dineke van Dijk niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dineke van Dijk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1        Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2       Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien er in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

3.3       De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4       Dineke van Dijk kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5       Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dineke van Dijk anders aangeeft.

3.6       Een samengestelde prijsopgave verplicht Dineke van Dijk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7       Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1      De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding of offerte
van Dineke van Dijk.

Artikel 5: Duur Overeenkomst

5.1        De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6: Wijziging Overeenkomst

6.1        Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2        Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dineke van Dijk zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de Overeenkomst geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

6.3        Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Dineke van Dijk de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. Gebruiker is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

6.4        Indien een vast Honorarium is overeengekomen zal Dineke van Dijk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit Honorarium tot gevolg heeft.

6.5        Dineke van Dijk zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dineke van Dijk kunnen worden toegerekend.

6.6        Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Dineke van Dijk zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7: Opzeggen en beëindiging van de Overeenkomst

7.1        Ieder van partijen is bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2        Indien de Overeenkomst tussentijds (in het geval de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door de Wederpartij, heeft Dineke van Dijk recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is de Wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7.3        Indien de Overeenkomst tussentijds (in het geval de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door de Wederpartij, heeft Dineke van Dijk recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is de Wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7.4        Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dineke van Dijk, zal zij in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.

7.5        Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dineke van Dijk extra kosten met zich meebrengt, is de Wederpartij verplicht deze aan Dineke van Dijk te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in de artikelen 11, 12, 13 en 14 van deze Algemene Voorwaarden.

7.6        Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Dineke van Dijk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de Wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Dineke van Dijk de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 8: Uitvoering van de Overeenkomst

8.1        Dineke van Dijk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die de Wederpartij redelijkerwijs van gebruiker mag verwachten. Dineke van Dijk kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

8.2        Dineke van Dijk bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3        Indien door Dineke van Dijk of door Dineke van Dijk ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

8.4        Dineke van Dijk heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

8.5        Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dineke van Dijk het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Dineke van Dijk niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

8.6        Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dineke van Dijk het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9: Informatie- en middelenverstrekking

9.1        De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan Dineke van Dijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Dineke van Dijk worden verstrekt.

9.2        Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Dineke van Dijk zijn verstrekt, heeft Dineke van Dijk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

9.3        De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan Dineke van Dijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en te allen tijde aan gebruiker ter beschikking staan en naar behoren functioneren.

9.4        Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van gebruiker zijn, heeft Dineke van Dijk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.5        De Wederpartij staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Dineke van Dijk verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Dineke van Dijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

9.6        De Wederpartij is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

Artikel 10: Prijzen

10.1      Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

10.2      De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

10.3      Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

10.4      Indien niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Dineke van Dijk.

10.5      Van alle bijkomende kosten zal Dineke van Dijk tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 11: Honorarium

11.1      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen.

11.2      Indien geen vast Honorarium wordt overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het Honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.3      Het Honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

11.4      Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Wijziging prijzen en Honorarium

12.1      Indien Dineke van Dijk bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Prijs of Honorarium overeenkomt, dan is Dineke van Dijk gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de Prijs of het Honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

12.2      Daarnaast is Dineke van Dijk gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

12.3      Tot slot mag Dineke van Dijk het Honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dineke van Dijk, dat in redelijkheid niet van Dineke van Dijk mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen Honorarium

12.4      Indien Dineke van Dijk het voornemen heeft de Prijs of het Honorarium te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

12.5      Indien de verhoging van de Prijs of het Honorarium plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dineke van Dijk rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Dineke van Dijk alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

12.6      De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst de Prijs of het Honorarium wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

12.7      Dineke van Dijk zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de Prijs of het Honorarium in kennis stellen. Dineke van Dijk zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 13: Betaling

13.1      Betaling geschiedt achteraf. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door Dineke van Dijk aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

13.2      Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

13.3      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Dineke van Dijk op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

13.4      Dineke van Dijk heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dineke van Dijk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dineke van Dijk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 14: Incassokosten

14.1      Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

14.2      Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dineke van Dijk, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

14.3      De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 15: Risico-overgang

15.1      De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Dineke van Dijk.

15.2      Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1      Alle door Dineke van Dijk geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van Dineke van Dijk totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Dineke van Dijk gesloten Overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van Dineke van Dijk.

16.2      De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.3      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Dineke van Dijk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.4      De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

16.5      Door Dineke van Dijk geleverde zaken, die krachtens het onder 17.1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

16.6      Voor het geval dat Dineke van Dijk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dineke van Dijk of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dineke van Dijk zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 17: Opschorting

17.1      Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Dineke van Dijk het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

17.2      Voorts is Dineke van Dijk bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Dineke van Dijk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dineke van Dijk kan worden gevergd.

17.3      Dineke van Dijk behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18: Ontbinding

18.1      Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Dineke van Dijk bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

18.2      Voorts is Dineke van Dijk bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Dineke van Dijk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Dineke van Dijk kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dineke van Dijk kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

18.3      Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

18.4      Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dineke van Dijk op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

18.5      Indien Dineke van Dijk de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Dineke van Dijk niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

18.6      Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Dineke van Dijk geleden schade.

Artikel 19: Overmacht

19.1      Een tekortkoming kan niet aan Dineke van Dijk of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

19.2      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dineke van Dijk geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dineke van Dijk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dineke van Dijk worden daaronder begrepen.

19.3      Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dineke van Dijk in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

19.4      Dineke van Dijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dineke van Dijk zijn verbintenis had moeten nakomen.

19.5      In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

19.6      Zowel Dineke van Dijk als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

19.7      Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dineke van Dijk zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

19.8      Indien Dineke van Dijk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dineke van Dijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

20.1      Indien Dineke van Dijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

20.2      Dineke van Dijk is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Dineke van Dijk.

20.3      Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

20.4      Dineke van Dijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

20.5      Dineke van Dijk is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Wederpartij bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Dineke van Dijk. Dineke van Dijk is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

20.6      Dineke van Dijk is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Wederpartij niet heeft voldaan aan zijn informatie- of middelenverplichting of doordat de door de Wederpartij verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Dineke van Dijk.

20.7      Dineke van Dijk is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

20.8      De Wederpartij dient de schade waarvoor Dineke van Dijk aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Dineke van Dijk te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

20.9      Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Dineke van Dijk vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21: Vrijwaringen

22.1      De Wederpartij vrijwaart Dineke van Dijk voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

21.2      Indien de Wederpartij aan Dineke van Dijk informatiedragers, elektronische bestanden of software enzovoorts verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

21.3      De Wederpartij vrijwaart Dineke van Dijk voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Dineke van Dijk uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Dineke van Dijk daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 21 niet jegens de Wederpartij aansprakelijk is.

21.4      Indien Dineke van Dijk door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dineke van Dijk zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dineke van Dijk en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 22: Vervaltermijn

22.1      De Wederpartij dient, indien hij van oordeel is of blijft dat Dineke van Dijk de Overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld schriftelijk aan Dineke van Dijk kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 1 jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 1 jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

22.2      Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Dineke van Dijk ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 23: Intellectuele eigendom en auteursrechten

23.1      Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Dineke van Dijk zich de rechten en bevoegdheden voor die Dineke van Dijk toekomen op grond van de Auteurswet.

23.2      Alle door Dineke van Dijk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dineke van Dijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

23.3      Dineke van Dijk behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24: Geheimhouding

24.1      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

24.2      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dineke van Dijk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dineke van Dijk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dineke van Dijk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 25: Privacy en cookies

25.1      De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Dineke van Dijk verstrekt, zal Dineke van Dijk zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

25.2      Dineke van Dijk handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

25.3      De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

25.4      Bij het bezoeken van de website kan Dineke van Dijk informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

25.5      De informatie die Dineke van Dijk verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

25.6      Dineke van Dijk mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

25.7      Het is Dineke van Dijk niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

25.8      Dineke van Dijk mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

25.9      Dineke van Dijk zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

25.10    De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

25.11   De Wederpartij gaat akkoord dat Dineke van Dijk de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 26: Onderzoek, reclame en klachtenregeling

26.1      De Wederpartij is gehouden de Diensten op het moment van de levering of uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na de levering of uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het Product of de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

26.2      Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Dineke van Dijk gemeld te worden.

26.3      Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Dineke van Dijk gemeld te worden.

26.4      Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

26.5      De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Dineke van Dijk binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

26.6      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dineke van Dijk. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dineke van Dijk in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, behoudens voor zover Dineke van Dijk aan de Wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

26.7      Indien een klacht gegrond is, zal Dineke van Dijk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

26.8      Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan Dineke van Dijk een gedeelte van het reeds betaalde Honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven en zal Dineke van Dijk in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 21.

Artikel 27: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

27.1      Indien Dineke van Dijk aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Wederpartij gehouden het geleverde op eerste verzoek van Dineke van Dijk binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

27.2      Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de onder 28.1 genoemde verplichting tot teruggave, is de Wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Dineke van Dijk te vergoeden.

Artikel 28: Niet-overname personeel

28.1      De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Dineke van Dijk, medewerkers van Dineke van Dijk of van ondernemingen waarop Dineke van Dijk ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 29: Wijziging Algemene Voorwaarden

29.1      Dineke van Dijk heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

29.2      Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

29.3      Dineke van Dijk zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

29.4      De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

29.5      Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 30: Toepasselijk recht

30.1      Alle rechtsverhoudingen tussen Dineke van Dijk en de Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

30.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 31: Geschillen

31.1      De rechter in de vestigingsplaats van Dineke van Dijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

31.2      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 32: Vindplaats Algemene Voorwaarden

32.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53665236.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.